عبدالله کاظمیان


نام و نام خانوادگی : عبدالله کاظمیان

شرح وظایف امین اموال
شرح وظایف :
 رویت کالاهای خریداری شده وتحویل وتحول کالا با حضور کارپرداز وانبار دار
 تطابق کالا با برگه درخواست،بررسی کالا از نظر صحت،سلامت،صدمه دیدگی
ومرغوبیت با حضور کارشناس فنی یا درخواست کننده کالا
 کنترل تعداد قطعات جانبی کالاها از نظر کیفی وکمی
 صدور قبض انباروالصاق برچسب اموال
 کسب اطلاع از جابجایی کالاها وکنترل اموال تحویل شده قبلی از نظرصحت
وسلامت در قالب فرم 16هنگام جابجایی کالاهای تحویلی
 تحویل اموال مورد جابجایی به تحویل گیرنده جدیدواخذ امضاهای لازم
 به روز آوری فرم های 16،صورت برداری جدید از اموال تحویلی هر یکسال یکبار
 ارسال صورتحسابهای رسیده هر شش ماه یکبار به مدیریت امور مالی دانشگاه
 پیگیری مغایرتهای احتمالی دراموال شبکه تاحصول نتیجه
 ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورتحسابهای رسیده
 تنظیم سند انتقال اموال خارج شده از واحد وارسال آن به اداره اموال دانشگاه
 تهیه صورت حسابهای فرستاده جهت اداره اموال دانشگاه
 تنظیم فرمهای فروش اموال جهت اداره اموال دانشگاه
 در صورت سرقت اموال،گزارش به مدیر واحدودر صورت کشف، کنترل از نظر سالم بودن
وتحویل از اداره آگاهی
 اخذ مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه وکنترل آن پس از برگشت
 اجرای نظام نوین مالی-صورت برداری از کلیه اموال – ثبت درنرم افزار اموال همچنین
ثبت کلیه دفاتر اموالی قدیمی وجدید درنرم افزار اموال
 دریافت حواله انبارهای تحویلی به واحد ها از انبار ها – تفکیک وبررسی حواله انبارهای
دریافتی وثبت در حساب بدهکاران وکسر از بدهی انبارها


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >