عباس بلوچی


نام و نام خانوادگی: عباس بلوچی

سمت : انباردار تدارکات شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه


شرح وظایف :

* مدیریت و کنترل امور ورود و خروج، ثبت، نگهداری و کنترل موجودی انبار با رعایت ضوابط مربوطه

* تحویل و کنترل کالای وارده به انبار و امضا قبوض و فرمها و اسناد مربوطه

* کنترل کالاها از لحاظ انطباق کمی و کیفی با نمونه ها و مشخصات مندرج در حواله و اسناد و درخواست ها در هنگام

تحویل و تحول

* تعیین مکان مناسب برای انبار کردن انواع کالاها با توجه به نوع، وزن، حجم و میزان مصرف آنها

* رسیدگی به موجودی انبارها و آگاه کردن کارپردازان برای تجدید سفارش

* انجام مراقبت های لازم در حفاظت و ایمنی انبارها برای جلوگیری از فساد، شکستگی و دیگر خطرات منجمله ایمنی

در زمان آتش سوزی

* طبقه بندی و شماره گذاری اجناس و مواد انبار برای قرار دادن آنها در مکان مناسب و در صورت نیاز الصاق برچسب به آنها


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >