علی خمیسی


 

نام و نام خانوادگی : علی خمیسی

سمت : كارپرداز
مدرك تحصيلي : كارشناسي مديريت صنعتي
شماره تلفن مستقيم 07737266852
داخلي : 121
شرح وظایف کارپرداز

1.كليه خريدها الزام به داشتن درخواست خريدخواناو دستور مقام مجاز مالي و پس از تأمين اعتبار لازم اقدام به خريد نمايد.
2. درزمان خريد به نوع كالاي خريداري شده دقت نماييد، طبق درخواست مسئولين واحد و نظريه كارشناس فني اقدام به خريد نمايد.
3. تطبیق کالاهای خریداری شده با نمونه های اصلی ارائه شده
4. درزمان خريد كالا حتماً به نوع جنس خريداري شده شامل ابعاد، ساخت و يا مدل و مشخصات فني كامل جنس اعم از رنگ ،جنس، وزن، تعداد و ساير... دقت نمايدتماماً در فاكتور خريد قيد و جنس تحويل گرفته شده به انبارتحويل گردد و در صورت امكان شخصاًجنس خريداري شده را تحويل گرفته وحمل نمايد.
5. كارپرداز موظف است درزمان خريد كالا و اخذ فاكتور بدون قلم خوردگي و قيد تاريخ و مشخصات كامل خريدار و آدرس وكد اقتصادي و كنترل جمع مبلغ و نوشتن اعداد به حروف اقدام نمايد.
6. كارپرداز موظف است در بدو خريد رعايت كليه نكات آئين نامه مالي و معاملات دانشگاه را رعايت درصورت عدم آگاهي حتماً قبل از خريد سوال و اطلاعات لازم كسب سپس اقدام به خريد نمايد.
7. كارپرداز بعد از خريد و تحويل جنس به انبار نسبت به پي گيري اسناد ثبت در دفاتر مربوطه و تنظيم خلاصه و رسيدگي و آماده نمودن جهت پرداخت شخصاً اقدام نمايد.
8. كارپرداز بعد از دريافت درخواست خريد نسبت به دسته بندي خريد به صورت فوري و غير فوري به تشخيص مسئول تداركات اقدام نمايد در صورت هر گونه مشكلي فوراً مراتب را به مسئول مربوطه اطلاع تا در خصوص رفع مشكل وپي گيري لازم اقدام گردد.
9. كارپرداز در بدو خريد و امضاء هر گونه سند حتماً از جزئيات سند مطلع و پس از امضاء تمامي مسئوليت قانوني و شرعي به عهده وي مي باشد.
10. كارپرداز موظف است كليه اسناد پرداخت شده و غيره را طبقه بندي نموده و در دفاتر خود ثبت و رسيد پرداخت نگهداري و زمان پرداخت مدارك مستند بانكي و يا نقدي پرداخت داشته باشد.
11. كارپرداز موظف است از نظر اخلاق اسلامي و اداري و رعايت تمامي نكات ارباب رجوع و فروشنده و طلب كاران و ساير را بنمايد.
12. كليه موارد مورد نياز در خريدهاي داخل شامل: درخواست خريد، فاكتور جديد، رسيد يا حواله انبار، در صورت نيار صورتجلسه خريد كالا، صورتجلسه نصب،گواهي انجام كار و در صورت نياز قرارداد و ساير موارد مورد نياز اسناد تهيه و پيوست نمايد.
13.  آئين نامه جديد مالي ومعاملاتي دانشگاه جهت رعايت مفاد طبق دستورالعمل  انجام گردد.
 14. انجام ساير امور محوله در چار چوب وظايف قانوني


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >