پژمان وزیری


واحد:رابط آموزش ضمن خدمت                                                                                                                         

نام مسول واحد:پژمان وزیری

شماره تماس:37266974 داخلی 114

شرح وظایف:

1.اطلاع رسانی بخشنامه های آموزشی ارسال شده به کلیه کارکنان

2.نیاز سنجی آموزشی بر اساس تحلیل شغل، شاغل و سازمان

3.برسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز جهت پیشبرد برنامه آموزشی

4.تهیه تقویم آموزش سالیانه و اعلام جدول زمان بندی دوره های آموزش ماهیانه به مدیریت توسعه

5.تکمیل و ارسال فرم 26 به صورت فصلی به کمیته آموزش مستقر در هریک از معاونت ها جهت برسی و اخذ تاییدیه

6.اجرای دوره های آموزشی برای هر رشته شغلی حداقل 50ساعت به صورت سالیانه

7.نظارت و ارزشیابی دوره های آموزشی

8.انجام اثر بخشی برای حداقل یه دوره آموزشی در طول سال

9.معرفی کارکنان برای شرکت در دوره های آموزشی که توسط واحد تابعه  دانشگاه/موسسات آموزشی دولتی و خصوصی برگزار می گردد با در نظر گرفتن رشته شغلی و رعایت سایر مقررات ابلاغی و با هماهنگی بالاترین مقام اجرایی واحد مربوطه

10.برسی و تایید اطلاعات دوره های آموزشی برای اعطا ی امتیازات انگیزشی (تبدیل وضع استخدام آزمایشی به رسمی،تمدید قرداد پیمانی ،ارتقا شغلی در رتبه شغلی،انتصاب و ارتقا به پستهای مدیریت حرفه ای،امتیاز حق شاغل و اعطای گواهینامه نوع دوم)

11.اعلام نتایج مدارک برسی شده جهت هریک از امتیازات انگیزشی به کارمندان به صورت مکتوب

12.همکاری و نظارت در برگزاری آموزن های حضوری

13.پاسخ به مراجعین در خصوص سئولات مربوط به امور آموزش و نهایتاً برقراری تماس تلفنی یا مکاتبه با مدیریت توسعه و دریافت پاسخ لازم

14.تهیه پاسخ مکاتبات مربوط به امور آموزشی

15.بایگانی کلیه مکاتبات مربوط به امور آموزشی(به صورت الکترونیکی/فیزیکی)

16.تحویل کلیه مستندات مربوط به اجرای دوره ای  آموزشی ،مکاتبات اداری و....به رابطین آموزشی جدید

17.استفاده از نرم افزار آموزش  و ارسال مشکلات نرم افزار به منظور اقدامات اصلاحی

18.صدور گواهینامه ارایه آموزش برای اندسته از کارکنان که براساس فرم 26 در امر تدریس همکاری داشته اند

19.برنامه ریزی در خصوص طراحی و اجرای دوره ای آموزشی در طول فاصله زمانی فروردین تا بهمن ماه هر سال

20.ارائه پیشنهاد های اصلاحی در جهت اجرای صحیح در جهت اجرای صحیح آموزشهای ضمن خدمت کارکنان

21.ورود اطلاعات دوره های گذرانده شده کارکنان در نرم افزار اموزش کارکنان

22.برسی شناسنامه آموزشی کارمندان در صورت نیاز ورود به اطلاعات

23.شرکت در جلسات آموزشی یا کارگروه های ابلاغی از سوی آموزش کارکنان با هماهنگی مدیرمربوطه

24.بررسیدفترچه شناخت دورههای توجهیبدو خدمت کارکنانحد اکثریکماهپس از پایان اموزش بعد از دورهو اعلام نمرات دفترچه مذکورطی نامه رسمی به این مدیریت 

25برنامه ریزی و اجرای کلاسهای توجیهی بدو بدو انتصاب شغلی برای کارکنان جدید

26 طراحی و اجرای هر دوره آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت حد اکثر 24 ساعت

27پیگیری ورود اطلاعات پرسنلی کارمندان انتقالی یا جدید الاستخدام

28پیگیری ورود اطلاعات پرسنلی کارمندان انتقالی یا جدید الاستخدام

29پیگیری شناسنامه آموزشی کارمندان از دانشگاه به دانشگاه های دیگر


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >