حامد بهبود


حامد بهبود           

تحصیلات لیسانس               

  پست سازمانی کارشناس آمار

 

 

بيش تر مردم با واژه ي آمار، به مفهومي که براي ثبت و نمايش اطلاعاتِ عددي به کار مي رود، آشنا هستند و مهمترین منبع اطلاعاتی سازمانهای بهداشتی از جامعه ، آمار حیاتی میباشد و عمده ترین آن مرگ است. آمار زیربنای تمام حرکت هایی است که در سازمان انجام می شود و درصورتی که آمار قابل اطمینان در سازمان وجود نداشته باشد، برنامه ریزی با مشکل رو به رو شده و امکانات موجود در مسیر درست به کارگرفته نخواهد شد. به بیان دیگر، آمار، مهمترین ابزار ارزیابی عملکرد گذشته، حال، برنامه ریزی برای آینده و یکی از عوامل اصلی سیاستگذاری و مدیریت در هر سازمانی محسوب می شود، مقوله ای که ارزش آن روزبه روز بیشتر می شود. به طوری که دنیای جدید را جهان آمار و احتمالات نام نهاده اند. در تبیین نقش و وظیفه آمار گفته می شود که آمار همچون چراغی است برای روشن کردن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام فرد تصمیم گیرنده. از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع، یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است. مدیریت با برنامه ریزی میتواند مشکلات احتمالی را پیشبینی و برای آن ها چاره اندیشی کند

  مسئولیت آمار شهرستان و نظارت بر

_       جمع آوری و جمع بندی آمار ماهیانه ، فصلی و اعلام به استان

_       انجام سرشماری و استخراج جمعیتی

_       برگزاری کمیته آماری شهرستان

_       نظارت بر برنامه رابطین بهداشت

_       ثبت  مرگ و میر شهرستان ونظارت بر برنامه  

_       ثبت اطلاعات عمومی ، جمعیتی، ........منطقه تحت پوشش به تفکیک هر محل در نرم افزار

_       انجام بازدیدهای ستادی از واحدهای محیطی

شرح وظایف :

1-دريافت و بررسي و جمع بندي فرمهاي آماري
 
2-تحليل آمارهاي دريافتي از مراكز
3-دريافت و بررسي زيج حياتي خانه هاي بهداشت و مراكز
 
4-سرشماري واحدهاي تسهيلات بهداشتي تحت پوشش منطقه
5-مسئول برنامه ثبت مرگ و آناليز آن
6-همكاری با ديگر واحدهای ستادی در جهت پيشبرد برنامه های آماری؛ 

  • كسب خط مشی اجرائی از رياست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یا مدیر مربوطه
  • همكاری با دفتر توسعه و هماهنگی نظام آماری استان در زمينه اجرای طرح‌های آماری بهداشتی و درمانی، پژوهشی، آموزشی و غيره.     نظارت مستمر بر جریان اطلاعات از پایین‌ترین سطوح ممکن.
  • جمع‌آوری اطلاعات آماری بر مبنای فرم‌های نظام آماری.
  • جمع‌آوری آمار فعاليت‌هاي بهداشتی و درمانی، آمار مقايسه‌ای جمعیتی، حياتی، تسهيلات بهداشتی و درمانی و نيروی انسانی شاغل بر حسب حرف شغلی از لحاظ کیفی و کمی و ساير آمارهای مورد نياز دستگاه تابعه.
  • كنترل و بررسي آمارهای جمع‌آوری شده از واحدهای تابعه و پيگيری آنها به منظور رفع اشكالات و نارسائی‌ها.     استخراج، طبقه‌بندی و تهيه جداول و نمودار آمارهای جمع‌آوری شده بر حسب صفات کیفی و کمی در مقاطع زمانی و مكانی.
  • انجام محاسبات لازم بر روي اطلاعات آماری به منظور تعيين ميزان‌ها، شاخص‌ها و ساير معيارها و پارامترهای مورد نياز و مقايسه آنها به تفکیک زمان و مكان.
  • تجزیه و تحلیل و تهيه گزارشات لازم در ارتباط با اطلاعات آمارهای جمع‌آوری شده و انعكاس آنها به واحدهای ذيربط به منظور استفاده و تهيه برنامه‌های آينده و رفع نارسائی‌های موجود.


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >