مریم السادات حدیقه


واحد: واحد آموزش و ارتقای سلامت

نام مسئول واحد: مریم السادات حدیقه

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش مامایی

شماره تماس واحد: 37266447  داخلی 112

شرح وظایف:

1.     اجرای برنامه های ابلاغ شده از سوی واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه

2.     برنامه ریزی برای انجام نیازسنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت شهرستان

3.     طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد

4.     آموزش کارکنان ستاد شبکه بهداشت و درمان و مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

5.     برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت

6.     جلب حمایت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

7.     جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان

8.     جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی در شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

9.     مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت در شهرستان

10.                       ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه شبکه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان

11.                       مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده اجتماعی سلامت در شهرستان

12.                        ارزشیابی برنامه آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت شهرستان

13.                       استفاده اثربخش از منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان

14.                       طراحی، اجراء و ارزیابی بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان

15.                       مشارکت در طراحی و اجراء برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در شهرستان

16.                       ترویج برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی شهرستان

17.                       حمایت از تولید و توسعه منابع علمی، رسانه ها و  بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت شهرستان

18.                       همکاری در اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >