فاطمه اسماعیلی


نام و نام خانوادگی : فاطمه اسماعیلی

تحصیلات : لیسانس علوم تغذیه

پست سازمانی : کارشناس تغذیه و رژیم غذایی

تلفن تماس : 07737266747

داخلی :110

 

عملکرد بهبود تغذیه جامعه

معرفی واحد:

واحد تغذیه از جمله بخش های طراحی شده در سیستم بهداشت می باشد که عمده فعالیت آن اجرای اقداماتی است که بهبود تغذیه در سطح جامعه و خصوصا گروههای آسیب پذیر کمک می کند تغذيه افراد مي تواند در سلامت، كارايي و كيفيت و كميت زندگي انسانها نقش مهمي ايفا كند. امروزه شيوه زندگي، تنوع مواد غذايي، دسترسي فيزيكي آسان، تبليغات و ... باعث تغييرات عمده اي در الگوي تغذيه افراد شده است . پايين بودن دانش تغذيه اي در جامعه از جمله عواملي است كه مي تواند سلامت تغذيه اي افراد را در معرض خطر قرار دهد. از اين رو واحد تغذيه با توجه به مشكلات موجود در جامعه و سياستهاي تغذيه اي كشور برنامه هاي مختلفي را جهت ارتقاء سطح سلامت گروههاي مختلف ، از جمله گروههاي در معرض خطر (زنان باردار و كودكان زير 6 سال ) طراحي و اجرا مي نمايد كه بطور مختصر به چند برنامه عمده خواهيم پرداخت.

1.      برنامه پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین  D

2.      برنامه  پیشگیری و کنترل کمبود روی

3.      برنامه کودکان

4.      برنامه مادران

5.      برنامه تغذیه جوانان و مدارس

6.      برنامه سالمندان

7.      برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و بهبود شیوه زندگی

8.      برنامه بحران و امنیت غذایی

9.      برنامه مشاوره تغذیه به گروه های آسیب پذیر

10.  بر نامه پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

11.  برنامه غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک

12.  برنامه مکمل یاری آهن

13.  برنامه پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین A

14.  طرح حمایتی - مشارکتی کاهش سوء تغذیه کودکان

15.  طرح توزیع غذای گرم روزانه در روستا مهد

16.  طرح مکمل یاری مدارس متوسطه اول و دوم

17.  طرح ترویج کشت سبزیجات

 

شرح وظایف برنامه پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین  D

1.       مکمل یاری کودکان و زنان باردار

2.       آموزش تغذیه گروههای مختلف

3.       مکمل یاری در مدارس در مقاطع متوسطه اول و دوم دخترانه و پسرانه

شرح وظایف در برنامه  پیشگیری و کنترل کمبود روی

1.       آموزش تغذیه

2.       مکمل یاری زنان باردار و شیر ده با مولتی ویتامین مینرال

شرح وظایف کارشناس تغذیه در برنامه کودکان 

1.       آموزش وباز آموزی کلیه کار کنان بهداشتی (پزشک ، کاردان ، کارشناس و بهورز) در خصوص پایش رشد، تغذیه تکمیلی واختلال رشد

2.       تهیه متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه در زمینه مسائل تغذیه ای کودکان

3.       پیگیری تجهیزات مورد نیاز جهت ارتقاء رشد کودکان از قبیل وزنه، ترازو، مکمل ها و وسایل کمک آموزشی نظیر پوستر، پمفلت و...

4.       مشاوره مادران ارجاعی از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت در موارد اختلال رشد

5.       تشکیل کلاس آموزشی جهت ا رتقاء آگاهی جامعه (مادران، رابطین بهداشتی، رابطین ادارات، کمیته امداد، نهضت سواد آموزی و مربیان مهد کودک های وابسته به بهزیستی)

6.       بررسی آماری میزان سوء تغذیه در گروه سنی زیر 5 سال و طراحی مداخلات تغذیه ای جهت ارتقاء وضعیت سلامت کودکان

 شرح وظایف در برنامه مادران

1.       آموزش کارکنان بهداشتی در زمینه تغذیه دوران بارداری

2.       مشاوره مادران باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری

3.       بررسی میزان سوء تغذیه در مادران باردار

4.       تهیه توزیع مکملهای دارویی در دوران بارداری

5.       آموزش جهت ارتقاء آگاهی مردم و زنان باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری

شرح وظایف در برنامه تغذیه جوانان و مدارس

1.       تهیه مطالب آموزشی در زمینه تغذیه دانش آموزان و جوانان

2.       همکاری با آموزش و پرورش جهت ترویج مصرف شیر در مدارس از طریق آموزش مدیران و معلمان مقاطع ابتدایی 

3.       همکاری با آموزش و پرورش جهت مکمل یاری در مدارس و آموزش خانواده ها در زمینه کم خونی و کمبود ویتامین دو عوارض ناشی ازآن 

شرح وظایف در برنامه سالمندان

1.       آموزش کارکنان بهداشتی از سطوح ستادی تا محیطی و بین بخشی از جمله کار کنان بهزیستی موسسات خیریه و انواع سازمانهای غیر دولتی ذیربط در خصوص تغذیه سالمندان

2.       تهیه متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه

 شرح وظایف در برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و بهبود شیوه زندگی

1.       برگزاری جلسات و برنامه های آموزشی جهت کارکنان بهداشتی در خصوص مطالب کار بردی تغذیه ای

2.       نظارت بر وضعیت تغذیه اماکن عمومی و ارتقاء کیفیت تغذیه از طریق آموزش

3.       بازدید و انتخاب مراکز نمونه تهیه و توزیع غذا با هماهنگی بهداشت محیط و به کار گیری راه های تشویقی جهت ترغیب سایر مراکز

4.       آموزش پرسنل بهداشتی و عامه مردم در زمینه مصرف صحیح روغن

5.       برگزاری آموزشی در سطوح مختلف در زمینه مصرف صحیح روغن

6.       طراحی مطالب آموزشی مناسب برای مردم در مورد اصول صحیح تغذیه

شرح وظایف در برنامه بحران و امنیت غذایی

1.       تهیه وتدوین مطالب آموزشی و آموزش کارکنان مرتبط و عموم مردم در زمینه تغذیه در شرایط بحران،تغذیه گروههای آسیب پذیر ،نیازمندیهای تغذیه ای بحران بر اساس دستورالعمل های ارسالی از دفتر بهبود تغذیه جامعه

2.       پیگیری اجرای استراتژیک تغذیه در بحران پس از ارسال برنامه توسط دفتر بهبود توسعه

3.       طراحی مداخله های تغذیه ای به منظور حمایت از گروه های آسیب پذیر با همکاری بخش های ذی ربط

شرح وظایف در برنامه مشاوره تغذیه به گروه های آسیب پذیر

1.       پیگیری جهت تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز (ترازو، قد سنج، تلویزیون و...)

2.       تهیه متون آموزشی مناسب

3.       جلب مشارکت مادران در برنامه آموزشی و استفاده از تجارب آنان

4.       برگزاری کلاسهای عملی تغذیه تکمیلی برای مادران

5.       آموزش و مشاوره با مادران در زمینه مسائل تغذیه ای کودکان از جمله تغذیه تکمیلی ،نحوه مقوی کردن و مغذی کردن و...

6.       ارائه مشاوره و برگزاری کلاس های آموزشی جهت مادران باردار و شیرده

7.       ارائه مشاوره و برگزاری کلاس آموزشی جهت سالمندان

 

 

شرح وظایف در بر نامه پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

1.       هماهنگی لازم برای اجرای برنامه سالیانه پایش ید در دانش آموزان 8-10 ساله شهرستان با توجه به برنامه ارسالی استان

2.       برنامه آموزشی پرسنل جدید و بازآموزی رده های مختلف بهداشتی در خصوص پیشگیری و اختلالات ناشی از کمبود ید

3.       نظارت بر فعالیت بهورزان در مناطق روستایی در زمینه مصرف نمک ید دار به طور مستمر

شرح وظایف در برنامه غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک

1.       آموزش رده های مختلف بهداشتی در خصوص غنی سازی نان با آهن و اسید فولیک

2.       آموزش صنوف نانوایان و قنادی ها در خصوص غنی سازی نان با آهن و اسید فولیک

3.       همکاری با استان جهت کنترل کیفیت نان مصرفی

شرح وظایف در برنامه مکمل یاری آهن

1.       آموزش رده های مختلف بهداشتی در زمینه کم خونی فقر آهن علل و عوارض بیماری، میزان دوز مصرفی مکمل آهن در گروههای در معرض خطر(کودکان زیر دو سال، مادران باردار،دختران دبیرستانی و سایر افراد کم خون)

2.       بررسی میزان مورد نیاز تهیه و توزیع مکمل

3.       آموزش گروههای مختلف مردم در زمینه کم خونی فقر آهن 

شرح وظایف در برنامه پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین A

1.       آموزش رده های مختلف بهداشتی کنترل کمبود ویتامین آ علل و عوارض بیماری، میزان دوز مصرفی مکمل ویتامین آ در گروه های در معرض خطر (کودکان زیر 2 سال و مادران باردار و شیرده)

2.       بررسی میزان مورد نیاز تهیه و توزیع مکمل

3.       آموزش گروه های مختلف مردم در زمینه پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین A

 معرفی طرح حمایتی - مشارکتی کاهش سوء تغذیه کودکان زیر 6 سال:

  با توجه به اینکه رفع سوءتغذیه در آن دسته از کودکان که به دلیل فقر دچار سوء تغذیه هستند از عهده بهداشت خارج است ، لذا اهداف و توانایی های وزارت بهداشت و کمیته امداد امام و هم چنین سایر ارگانهای مرتبط سبب طراحی برنامه ای تحت عنوان برنامه حمایتی - مشارکتی کاهش سوءتغذیه کودکان گردید.

  در این طرح کودکانی که به دلیل فقر اقتصادی دچار سوء تغذیه هستند توسط پرسنل بهداشتی شناسایی و به کمیته امداد امام (ره) معرفی میگردند. پس از تایید کمیته امداد خانوارهای شناسایی شده ضمن اخذ آموزشهای لازم در خصوص تغذیه، تحت پوشش سبد غذایی که ترکیب آن بوسیله کارشناسان تغذیه تعیین می شود قرار میگیرند.

معرفی طرح توزیع غذای گرم روزانه در روستا مهد ها:

  طبق بند "و" ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند "ط" و "ک" و "ه" قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و در راستای بهبود وضع تغذیه در مناطق محروم طرح توزیع غذای گرم روزانه در روستا مهد ها با هدف بهبود وضع تغذیه کودکان 6-3 ساله خانواده های نیازمند در مناطق محروم روستایی و حاشیه شهرها از طریق آموزش و ارائه یک وعده غذای گرم در روستا مهدها اجرا می گردد. در این طرح کودکان روستا مهد روزانه یک وعده غذای گرم که در محل روستا مهد و با رعایت ضوابط بهداشتی تعیین شده طبخ میگردد، دریافت میکنند. برنامه غذایی توسط کارشناسان تغذیه تعیین میگردد.

  معرفی طرح مکمل یاری مدارس متوسطه اول و دوم:

  این طرح با هدف ارتقاء سطح سلامت دختران دانش آموز ازطریق آموزش تغذیه و توزیع قرص آهن صورت می گیرد و کلیه مدارس متوسطه اول و دوم دخترانه شهرستان تحت پوشش این طرح هستند. در این طرح که بصورت مشترک با آموزش و پرورش اجرا میگردد به مدت 4 ماه علاوه بر ارائه آموزشهای لازم در زمینه تغذیه و کمخونی فقر آهن هفته ای یک عدد قرص آهن بین دانش آموزان توزیع میشود. این طرح زمینه را برای پرورش مادرانی سالم و آگاه به مسائل تغذیه ای در آینده را فراهم میکند.

 معرفی طرح ترویج باغچه های خانگی و کشت سبزیجات

 علاوه بر آموزشهای لازم درخصوص ایجاد فرهنگ مصرف سبزی و میوه ، به منظور ترویج کشت سبزی در منازل طرح ترویج کشت سبزی با همکاری جهاد کشاورزی در حال اجرا می باشد. در این طرح کارشناسان سیستم بهداشت با همکاری کارشناسان واحد ترویج جهاد کشاورزی ضمن شناسایی مناطق مناسب اموزشهای لازم در خصوص خواص و ضرورت مصرف گروه غذایی سبزیجات و نحوه کاشت ، داشت و برداشت سبزیجات را به مردم و خانوارهای علاقه مند ارائه می نمایند.

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >