فاطمه کشاورزی


واحد: سلامت خانواده                                                                                                              

نام مسئول واحد: محدثه فخرایی

مدرک تحصیلی:کارشناسی بهداشت عمومی
 

 

شرح وظايف كارشناس برنامه سلامت سالمندان:

سالمندی معمولا همراه با مشکلات مختلفی است که جنبه های جسمی،روانی واجتماعی را در بر گرفته وبا تحمیل هزینه های قابل توجهی همراه است.با سالمند شدن جمعیت،برنامه ریزی وسیاست گذاری در جهت تغییر نقش سالمندان از افرادی وابسته به جمعیتی فعال از هر نظر اجتناب ناپذیر است

حفظ تندرستی وسلامت سالمندان امری امکان ناپذیر بوده ونباید جزءجدایی ناپذیر سالمندی دانست.در این راستا مراقبت دوره ای سالمندان در کنار آموزش شیوه زندگی سالم می تواند با کاهش با بیماری وافزایش امید به زندگی توام با سلامت،به سالمندی سالم وفعال منجر شود.

o       تهيه و تنظيم برنامه عملياتي ساليانه سلامت سالمندان

o       تنظيم و هماهنگي جهت اجراي برنامه هاي روز جهاني سالمندان

o       نظارت بر عملکرد واحدهای محیطی در زمینه اجرای برنامه سلامت سالمندان

o       دريافت آمار ارسالي از مراكز و خانه هاي بهداشت , بررسي آمارهاي دريافتي وارسال پسخوراند در زمينه آمارهاي بررسي شده به مراكز و خانه هاي بهداشت

o       تهيه و تنظيم گزارش عملكرد برنامه سلامت سالمندان به صورت فصلي و ساليانه

o       ارسال آمار فصلي برنامه سالمندان به واحد سالمندان معاونت دانشگاه

o       هماهنگي با واحد سالمندان گروه سلامت خانواده و جمعيت دانشگاه و كارشناس مسؤول برنامه

o       آموزش سالمندان وآموزش پرسنل محيطي، در زمينه سلامت سالمندان

o       عضويت در كميته سلامت سالمندان وهماهنگي با واحد مشاركتها و دعوت رابطين بهداشتي ادارات و ارگانها جهت شركت در كميته سالمندان

o       ارسال آمار آموزشی برنامه سالمندان به واحد سالمندان معاونت دانشگاه

شرح وظایف کارشناس برنامه میانسالان :

بزرگسالان یا بعبارت دیگر والدین محور سلامت خانواده بوده ومرگ ومیر، ناتوانی ورفتارهای آنها همه ابعاد سلامت خانواده را تحت تاثیر قرار میدهد وخطرات تهدید کننده سلامتی آنان بر سلامت سایر گروههای سنی در خانواده نیز موثر است. چهره سلامت وبیماری در این گره سنی متفاوت با سایر گروههای سنی است ومداخله برای کاهش بار بیماریها در آنان به سادگی کنترل بیماریهای واگیردارمقدور نیست از این رو لازم است گروه سنی تقریباً فراموش شده بزرگسالان که در همه امور خانواده نقش محوری بعهده دارند نیز مانند سایر گروههای سنی مورد توجه قرارگیرند،تشابه مسائل ومشکلات سلامتی در هر گروه سنی سبب می شود که بارویکرد سن محوربتوان بر مسائل هر گروه متمرکز شده وبا توجه به اولویتها در هر گروه برای حفظ وارتقاء سلامت آن گروه چاره اندیشی کرد. از این رو اداره کل دفتر سلامت جمعیت خانواده ومدارس با هدف کاهش موربیدتی ومورتالیتی وبهبود کیفیت زندگی بزرگسالان (گروه سنی 59-30 سال) با هدف:

o       شناسایی جمعیت هدف برنامه میانسالان

o       افزایش پوشش مراقبتهای دوره ای میانسالان

o       آموزش به مربیان رابطین در جهت انتقال آموزشها به رابطین بهداشتی و جامعه

o       آموزش در زمینه پاپ اسمیر و سرطان پستان

o       افزایش پوشش پاپ اسمیر و آموزش به زنان جامعه هدف (زنان 65-20 ساله همسردار(

o       افزایش آگاهی جامعه نسبت به انجام خودآزمایی پستان

o       آموزش و برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل در زمینه پاپ اسمیر، سرطان پستان و یائسگی

o       انجام پایش از واحدهای تابعه و تکمیل چک لیست­های بررسی آگاهی و عملکرد پرسنل  جامعه و ارسال پس­خوراند به آنها

o       برنامه ریزی جهت مهارت آموزی ماماهای شاغل در مراکز در زمینه پاپ اسمیر و معاینات پستان

o       تهیه،تکثیر و توزیع جزوات آموزشی در زمینه ارتقاء آگاهی پرسنل و جامعه هدف برنامه

 

 

شماره تماس واحد: 07737266447

07737262032داخلی 110

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >