الهام یوسفی
نام و نام خانوادگی : الهام یوسفی


واحد: سلامت خانواده

نام مسئول واحد: محدثه فخرایی

مدرک تحصیلی:کارشناسی مامایی

شرح وظایف کارشناس برنامه  سلامت مادران:           

ارتقاء سلامت مادران یکی از ارکان اساسی مراقبت های بهداشتی درمانی است . در سالهای اولیه استقرار نظام بهداشت ودرمان در کشور ، سلامت مادران بعنوان گروه آسیب پذیر مورد توجه خاص سیاست گذاران برنامه سلامتی بود و افزایش سطح دسترسی به مراقبت های دوران بارداری ، زایمان و پس از زایمان به عنوان اولویت مد نظر قرار گرفت و این امر با توسعه سیستم شبکه های بهداشتی میسر گردید .

با بهبود شاخص دسترسی به خدمات ، روند ارتقاء کیفی خدمات مورد توجه مسئولین امر قرار گرفت از این رو تعیین رویکردی مناسب به منظور شناسایی زودرس مادران در معرض خطر و ارجاع به موقع آنان و استاندارد سازی خدمات مراقبتی در سطح خارج بیمارستانی شامل استاندارد خدمات معمول و ویژه مادران در مقاطع پیش از بارداری ، بارداری ، زایمان و پس از زایمان ضروری بود که با تدوین بسته خدمتی استاندارد در سیستم اجرایی گردید که ضمن ارائه خدمات استاندارد مراقبتی ، موارد ارجاعی را که از نظر فنی نیازمند خدمات تخصصی است را برای خدمات استاندارد سطح بیمارستان طیقه بندی می کند .

 

1.      اجرای برنامه آموزشی در خصوص برنامه مادران در سطوح مختلف

2.      نظارت بر کمیت وکیفیت برنامه های اجرایی مراکز بهداشتی درمانی در حوزه سلامت مادران

3.      شرکت در برنامه پایش فصلی پزشک خانواده

4.      تجزیه وتحلیل وارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد مراکز خدمات جامع سلامت در برنامه سلامت مادران

5.      تهیه وتدوین برنامه عملیاتی سلامت مادران

6.      تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت در برنامه های بهداشتی مراکز تابعه و ارائه به معاون محترم بهداشتی

7.      هماهنگی و همکاری مداوم با سایر واحدهای بهداشتی

8.      تهیه دستورالعملهای لازم در زمینه اجرای مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران

9.      نظارت بر عملکرد پرسنل محیطی ( پزشک ، کاردان و کارشناسان بهداشت خانواده و مامایی ، بهورز)

10. تهیه شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه مادران به تفکیک مراکز و مقایسه شاخصهای بهداشتی شهرستان با شاخصهای استانی

11. بازدید از خانه های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت

12. برگزاری کلاس آمادگی برای زایمان و نظارت بر روند کلاس

13. برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف متناسب با نیازهای شهرستان در سطوح مختلف ، پزشک ،کاردان و کارشناس

14. تامین و توزیع فرم های مراقبتی و دفاتر مربوط به اجرای برنامه سلامت مادران

15. توجیه نیروهای بدو استخدام ( کاردان وکارشناس بهداشت خانواده ومامایی و پزشک )

16. تهیه وتوزیع رسانه های آموزشی مورد نیاز در برنامه مادران در سطح مراکز بهداشتی درمانی

17. برنامه‌ریزی جهت اعتلای سلامت مادر، جنین و نوزاد در دوران بارداری، زایمان و پس از زايمان

18. برنامه‌ریزی جهت کاهش بار بیماری‌های ناشی از بارداري، زايمان و پس از زايمان در مادر و نوزاد

19. نظارت بر کمیت و کیفیت مراقبت‌های دوران بارداری، زایمان و پس از بارداري در سطوح محيطي

20. برنامه‌ریزی جهت افزایش درصد زایمان ایمن

21. برنامه‌ریزی جهت کاهش عوارض ناشی از بارداری و زایمان در مادران و نوزادان

22. برنامه‌ریزی افزایش آگاهی جامعه در زمینه اهمیت سلامت مادر- مراقبت دوران بارداري و زايمان ايمن

23. بررسی علل مرگ و میر مادران باردار به دلیل عوارض بارداری و زایمان در کمیته‌هاي استاني و ارائه مداخله مناسب

شرح وظایف کارشناس برنامه باروری سالم:

1.      ترویج مفاهیم آموزشی در خصوص اهمیت ازدواج مناسب در سنین مناسب و اهمیت فرزند آوري سالم

2.      تلاش در جهت ارتقای آگاهی زوجین در ابتدای زندگی زناشویي با هدف ارتقاي رضايتمندي از زندگي زناشويي

3.      مشاوره در راستای :

*افزایش بارداری های ارادی و برنامه ریزی شده

*کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول

*کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان

*کاهش بارداری های پرخطر

4.      برگزاری کلاس مشاوره پیش از ازدواج و نظارت بر روند انجام کلاس

5.      تامین خدمات باروری سالم در راستای سلامت مادر و کودک

6.      ارتقای دانش و نگرش و عملکرد جامعه در زمینه عوامل مستعدکننده ناباروری

7.      تشخیص اولیه زوجین نابارور و ارجاع آنان به سطوح بالاتر

8.      ارتقا و بهبود شاخص های مرتبط با سلامت مادران و کودکان با تاکید بر فرزندآوری سالم

 

 

شماره تماس واحد: 07737266447

07737262032داخلی 110

 

 

 

  

 
 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >