مریم ترابی


واحد: سلامت خانواده                                                                                                         

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت عمومی
 

معرفی واحد سلامت جمعیت و خانواده:

الف )‌‌ برنامه ریزی و مدیریت

·         رهبری و مدیریت تدوین طرح های  عملیاتی در سطح ستاد شهرستان در خصوص باروری سالم و مراقبت مادران  ، سالمندان ، کودکان ، شیر مادر و میانسالان و مرگ نوزادان و کودکان 59-1 ماه

·         رهبری و مدیریت تدوین طرحهای مداخله ای بر حسب ضرورت در خصوص کلیه ارائه خدمات بهداشت باروری   

·         برنامه ریزی ،‌اجرا و ارزشیابی مناسبت های بهداشتی

·         رهبری و مدیریت تدوین طرحهای ارتقای کیفیت

·         رهبری و مدیریت  تدوین تحقیقات بهداشتی

·         رهبری و مدیریت  جمع آوری تحلیل ، و ارائه اطلاعات و گزارش در زمینه برگزاری کارگاهها  و جلسات اموزش  و تدریس موارد بهداشت خانواده

·         رهبری و مدیریت  تجزیه وتحلیل آمار و ا طلاعات ارسالی به مراکز ومقایسه با حد انتظار و فعالیت دوره مشابه قبل

ب ) نظارت و پایش

·         نظارت بر چگونگی انجام پایش فعالیت های مراکز خدمات جامع سلامت

·         نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت

·         نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های مراکز ارائه دهنده مشاوره قبل از ازدواج

·         نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های استریلیزاسیون واحد مامائی مراکز تابعه

·         نظارت بر ارسال و اجرای دستور العملهای اجرائی به مراکز خدمات جامع سلامت ،پایگاههای بهداشتی وخانه های بهداشت

·         نظارت بر چگونگی اجرای طرحهای مداخله ای در خصوص افزایش کیفیت ارائه خدمات به مادران باردار (مراقبت های قبل، حین و پس از زایمان ) ، باروری سالم ، کودکان و.......

·         نظارت و پیگیری موارد مرگ مادر و کودک

·         نظارت بر توزیع نیروی انسانی

 

ج ) هماهنگی

هماهنگی درون بخش :

·         هماهنگی با واحد های آموزش بهداشت ، گروه بهداشت محیط  ، بهداشت مدارس وگسترش و..... بر حسب ضرورت فعالیت در ستاد شهرستان

·         هماهنگی با مراکز و پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت

·         هماهنگی برون بخش با سایر نهاد ها در صورت لزوم

د ) اقدامات اجرائی

·         همکاری در طرحهای بهداشتی تحقیقاتی

·         تشکیل کلاس و جلسات آموزشی جهت پرسنل شاغل

·         آموزش بدو ورود به نیروهای جدید

و) پشتیبانی

·         پیگیری اعتبارات بهداشت خانواده

·         پیگیری جهت خرید  تجهیز ات مورد نیاز بر حسب بر آورد کارشناسان بهداشت خانواده

ز) ارزشیابی

·         ارزشیابی کمی و کیفی  ارائه فعالیت های باروری سالم ، و مراقبت مادران و ..... براساس بخشنامه های کشوری در مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاههای بهداشتی و مطب های خصوصی

·         ارزشیابی پرسنل بهداشت خانواده بصورت سالیانه

·         ارزشیابی میزان دسترسی به اهداف مد نظر در برنامه های عملیاتی کودکان ، مادران و ...

شرح وظایف کارشناس برنامه کودکان ، برنامه تغذیه با شیرمادر و مرگ نوزادان و کودکان 59-1 ماه :

الف کودک سالم :

برنامه مراقبت کودک سالم راهکاری است برای جداکردن کودکان سالم از کودکان به ظاهر سالم یا مستعد بیماری که هنوز نشانه های بیماری در آنها مستقر نشده است . در حقیقت هدف این برنامه طراحی نظام غربالگری استاندارد مراقبت کودکان صفر تا هشت سال و اجرای آن می باشد .که با ارزیابی کودک از نظر وضعیت عمومی یا نشانه های خطر ، زردی ، تغذیه ، وزن ، قد ، دور سر ، وضعیت دهان ودندان ، بینایی ، تکامل ، واکسیناسیون ، مصرف مکمل های دارویی و آزمایشات اجرا می گردد .

ب برنامه مانا :

این برنامه با بهره گیری ازآخرین وضعیت بیماری و مرگ و ابتلادرکشور( نتایج حاصل از آنالیزبار بیماریها) طراحی گردید به گونه ای که علاوه بر تأمین سلامت کودکان به کیفیت زندگی آنان نیز توجه شود. در این روند از علائم و نشانه های بیماری برای انتخاب داروهای مؤثر و منطقی استفاده می شود . این روند شامل روشهایی برای ارزیابی نشانه های مربوط به بیماری شدید ، ارزیابی وضعیت تغذیه ، واکسیناسیون و نحوه غذا خوردن کودک ، آموزش به والدین درخصوص نحوه مراقبت کودک در منزل ، مشاوره با والدین جهت رفع مشکلات تغذیه و توصیه به والدین در مورد زمان مراجعه مجدد به مرکز بهداشتی می باشد . همچنین شامل توصیه هایی برای کنترل میزان درک والدین در زمینه توصیه های ارائه شده و نشان دادن به آنها در مورد چگونگی دادن اولین نوبت درمان می باشد و تأکید برارزیابی درست بیماریهای شایع و خطرناک ، وضعیت تغذیه و واکسیناسیون ، انجام مداخلات لازم و مؤثر ، تقویت مشاوره با مادر و خدمات پیشگیری کننده دارد .

ج- برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر :

یکی از چهار استراتژی اتخاذ شده توسط یونیسف که به انقلاب سلامتی کودکان منجر شده است تغذیه کودک با شیر مادر است . فرآیند رشد ونمو کودکان منظم وپیوسته است ولی سرعت آن در سالهای اول عمر بیشتر است و از آنجائیکه برای تأمین رشد وتکامل مطلوب توجه به نیازهای غذایی کودک و مراقبت کافی از او در این دوران از اهمیت ویژه برخوردار است ، برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر توجه خود را به نیازهای غذایی کودک از دوران نوزادی تا 2سالگی معطوف کرده است. در این روند آموزش به مادران باردار در خصوص نحوه شیر دهی و تداوم تغذیه نوزاد تا پایان 2سالگی ، انجام مداخلات لازم و مؤثر ، تقویت مشاوره با مادرمد نظر قرار گرفته است .

د- نظام مراقبت مرگ کودکان :

نسبت مرگ ومیر کودکان ( U5MR ) از مهمترین شاخص هایی است که نشان دهنده توسعه کشور هاست . علت انتخاب این شاخص به عنوان نمایه توسعه ، تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی در کاهش یا افزایش آن است . با مطالعه تاریخچه هر مورد مرگ کودک از زمان دریافت مراقبتهای کودکی و سپس محل و زمان و شرایط بیماری میتوان :

را از نظر کیفیت ، کمیت و سهولت دسترسی بررسی کرد . از این رو اداره سلامت کودکان اقدام به طراحی نظام کشوری مراقبت مرگ کودکان زیر پنجسال نمود و به منظور شناخت عوامل مؤثر در مرگ و میر کودکان و طراحی مداخله مناسب مقررشد برای تمامی موارد مرگ گزارش شده ، پرسشنامه بررسی مرگ تکمیل و در کمیته های کاهش مرگ ومیر کودکان بررسی شود تا با توجه به علت فوت راهکارهای مناسب برای پیشگیری از بروز موارد مشابه ارائه گردد.

1)       تجزیه و تحلیل شاخصهای مرتبط با برنامه کودکان در سطح شهرستان

2)      تشکیل کمیته کودک سالم و مانا جهت بررسی مشکلات و رفع آنها در اجرای این دو برنامه

3)     انجام پایش های برنامه های کودک سالم و مانا از مراکز تحت پوشش

4)      انجام بازدید از بیمارستانها در برنامه مرگ کودک 59-1 ماهه

5)      تهیه و توزیع مطالب و تراکت های آموزشی در رابطه با برنامه و انجام مداخلات در برنامه ها برای افزایش شاخص

6)      تشکیل کمیته بررسی مرگ و میرکودکان در سطح شهرستان و ارائه نتیجه به معاون بهداشتی

7)      ارائه راهکارهای لازم درخصوص کاهش مرگ و میر کودکان در سطح شهرستان

8)     جمع آوری اطلاعات آماری کودک سالم و مانا و انجام آنالیز و ارائه آمارها به معاون بهداشتی

9)      برگزاری کارگاههای آموزشی کودک سالم و مانا در کلاسهای آموزش کودکان در شهرستان

10)    برآورد صحیح از داروهای مورد نیاز برنامه مانا

11)    جمع بندی اطلاعات و داده های آماری و وارد کردن آنها درنرم افزارنظام مدیریت سلامت کودکان

12)   نظارت بر فعالیت مراکز درراستای مشاوره شیردهی

13)   تکمیل کمیته تجویز شیر مصنوعی و صدور کوپن شیر مصنوعی

14)   برنامه ریزی جهت بزرگداشت سالیانه هفته جهانی ترویج تغذیه با شیرمادر

15)   نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای برنامه تغذیه با شیرمادر

16)   ارسال دستورالعملهای مربوط به برنامه به مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت و نظارت بر نحوه انجام کار

17)   هماهنگی و تشکیل کمیته  شیرمادر به صورت فصلی

 

 

 

شماره تماس واحد: 07737266447

07737262032داخلی 110

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >