پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر


شرح وظایف کارشناسان بیماریهای واگیر:

1-پیشنهاد برای تشکیل کمیته بیماریهای واگیر

2- تهیه،تنظیم و ارسال آمارهای تعیین شده بر حسب نیاز بصورت هفتگی ، هر ماه ،فصلی  و شش ماهه در قالب فرم وCD

3- پیگیری و نظارت بر فعالیت مراکز بهداشتی تابعه در زمینه بیماریابی و درمان

4- برآورد داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماریهای واگیر

5- نظارت مستقیم بر مصرف داروها و پیگیری عوارض دارویی

6- بررسی اطرافیان و خانواده های بیمار در تماس و انجام اقدامات تشخیصی و پیگیرانه جهت اطرافیان و آموزش نیروها

7- آموزش به کلیه واحدهای درون بخشی و برون بخشی بر اساس نیاز واحد

8- هماهنگی مستمر با آزمایشگاه

9- تهیه تراکت و پلاکارد جهت  مراکز و بیمارستانها و مراجعین به مرکز بر طبق تقویم بهداشتی

10- گزارش گیری از کلیه مراکز بهداشتی درمانی و پایگاهها به صورت هفتگی

11- گزارش فوری تلفنی و اقدامات کنترل جهت اطرافیان بیمار

12-تهیه  گزارش هفتگی بیماریهای تعیین شده

13- تکمیل فرم بررسی انفرادی جهت بیماران

14- پیگیری بیماران تا حصول نتیجه و بررسی اطرافیان بیمار

15- همکاری و پیکیری درگرفتن نمونه خون . ادرار. نمونه حلق از بیماران

17- نظارت برواکسیناسیون جمعیت منطقه

18- نظارت برواکسیناسیون افراد حیوان گزیده و پیگیری آنها

18- تشکیل کلاس آموزشی و تاکید به راههای انتقال –پیشگیری و کنترل بیماری برای گروههای مختلف جمعیتی

19- بازدید و پایش از کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های تحت پوشش

 


چارت سازمانی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >